เมนูช่วยเหลือ

100%

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2567 - 2571 และแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2567 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมของผู้ถือหุ้น
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2566
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ปี 2567

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง