เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

 • บริการให้คำปรึกษา จัดทำ และอบรมนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับสภาพความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล โดยมีกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ลักษณะการให้บริการ

 • บริการ Security Policy Consult บริการให้คำปรึกษาและจัดทำ Policy ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (เช่น พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562) และวัตถุประสงค์ขององค์กร (เช่นความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องมีใบรับรองระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 หรือเพื่อให้การทำงานของหน่วยงาน/องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

 • บริการ Security Architecture Design บริการให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมถึง
  • Physical Security: ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อมในการจัดวางอุปกรณ์
  • Network Security: การจัดแบ่งโซนของอุปกรณ์ ข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

  โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น

  • บทบาทของบุคลากร และความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร คู่สัญญา และลูกค้า (Role/Responsibility and Need- to-know) และความจำเป็นในการแบ่งแยกหน้าที่ (Separation of duties)
  • การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การยืนยันตัวตน (Authentication) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง (Authorization) การบันทึกกิจกรรม (Accounting) การเลือกใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography) ที่เหมาะสม

 • บริการ Security Assessment การประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริการตรวจสอบช่องโหว่ด้านเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับ Operating System, อุปกรณ์เครือข่าย Application และ Source Code เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของช่องโหว่ และผลกระทบที่อาจเกิดกับการดำเนินธุรกิจ โดยการให้บริการตรวจสอบ มีหลายรูปแบบ ดังนี้
  • การตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment: VA)
  • การประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่จากฐานข้อมูลแหล่ง ต่างๆ ที่ปรากฏต่อสาธารณะ เช่น CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) การประเมินฯจะมีหลาย ประเภท ได้แก่ การประเมินระดับ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเครือข่าย (Network System) และ ระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

  • การเจาะระบบ (Penetration Test : PT)
  • การประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนของระบบต่างๆ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญและดำเนินการ สาธิตให้เห็นผลจากช่องโหว่นั้น ทั้งนี้การเจาะระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบ

  • การตรวจสอบซอร์สโค้ด (Source Code Audit)
  • การตรวจสอบความปลอดภัยของซอร์สโค้ด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาระบบก่อนการนำขึ้นใช้งานจริง ซึ่งจะได้ผลละเอียดกว่าการตรวจทดสอบจากระบบใช้งานจริง

  • การตรวจหาหลักฐาน (Cyber Security Analysis)
  • การตรวจสอบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เพื่อหาร่องรอย ของผู้บุกรุก หรือ ผู้โจมตีระบบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต

 • บริการด้าน Security Training บริการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย และมีใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

สนใจติดต่อได้ที่ : 02 500 1111

 

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง