เมนูช่วยเหลือ

100%

พันธกิจ

ตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ตอบสนองนโยบายภาครัฐด้วยบริการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน

ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พัฒนาการจัดการองค์กรและบุคลากร

พัฒนาการจัดการองค์กรและบุคลากร มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ค่านิยม"VALUES"

INNOVATION

ส่งเสริมนวัตกรรมนำสมัย

AGILITY

ปรับตัวไว ไม่ยึดติด

MOMENTUM

คิดใหญ่ ก้าวไปข้างหน้า

NATION-ORIENTED

สร้างคุณค่าให้ประเทศ

TRUST

พึ่งพา วางใจได้

INNOVATION

ส่งเสริมนวัตกรรมนำสมัย

AGILITY

ปรับตัวไว ไม่ยึดติด

MOMENTUM

คิดใหญ่ ก้าวไปข้างหน้า

NATION-ORIENTED

สร้างคุณค่าให้ประเทศ

TRUST

พึ่งพา วางใจได้

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง