เมนูช่วยเหลือ

100%

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566

หนังสือแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เผยแพร่ ณ วันที่ 20 ธ.ค.66)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เผยแพร่ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2566)
รายงานประจำปี 2565
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ประวัติบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (เผยแพร่ ณ วันที่ 25 เม.ย.66)
ประวัติกรรมการ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลการจัดสรรโบนัส คณะกรรมการประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 งบการเงินสำหรับงวด 7 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่ ณ วันที่ 26 ม.ค. 66)

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง