เมนูช่วยเหลือ

100%

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

รองประธานกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

รองประธานกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการอิสระ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการอิสระ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
 • การบริหารโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ (Project management and Feasibility of project) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ระบบการบริหารอย่างยั่งยืน (Sustainability management system - SMS) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการผลิตซีเมนต์ (Cement process industry) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารต้นทุนการผลิต (Production cost management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การป้องกันการสูญเสียจากการผลิต (Property loss prevention in production process) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพ & ความปลอดภัย (Environmental, Health and Safety management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • การปรับปรุงคุณภาพการผลิต (Continuous improvement program in production process) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน (Performance coaching) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการผลิต (Problem solving & Decision making in industrial) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar) , Columbia University School of Law
 • Master of Laws, University of Bristol
 • Bachelor of Law, University of Bristol
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 197/2022 (Thai IOD)
 • นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส) สำนักงานกิจการยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

กรรมการอิสระ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

กรรมการอิสระ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการอิสระ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการอิสระ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.A.(Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 • ปริญญาโท LL.M.(Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ปี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • The Cullinan: the Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2665, TMA
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Decentralized Finance (DeFi) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Digital Marketing Strategy ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Open Banking and Virtual ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ESG – Environmental, Social, Governanceธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เบอร์โทร 02 104 3250 E-mail : sanpachai.h@ntplc.co.th
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เบอร์โทร 02 104 3250 E-mail : sanpachai.h@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายมรกต เธียรมนตรี

นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน
เบอร์โทร 0 2575 5596 , 0 2575 7286 E-mail : morakott@ntplc.co.th
นายมรกต เธียรมนตรี

นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน
เบอร์โทร 0 2575 5596 , 0 2575 7286 E-mail : morakott@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1
เบอร์โทร 0 2104 3528 E-mail : viroj.o@ntplc.co.th
นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1
เบอร์โทร 0 2104 3528 E-mail : viroj.o@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2
เบอร์โทร 0 2568 2399, 0 2575 9171 E-mail : nattawus@ntplc.co.th
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2
เบอร์โทร 0 2568 2399, 0 2575 9171 E-mail : nattawus@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
เบอร์โทร 0 2104 4192 E-mail : peerasak.a@ntplc.co.th
นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
เบอร์โทร 0 2104 4192 E-mail : peerasak.a@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายสุปรีดี สุวรรณทัต

นายสุปรีดี สุวรรณทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง
เบอร์โทร 0 2104 3669 E-mail : supreedee.s@ntplc.co.th
นายสุปรีดี สุวรรณทัต

นายสุปรีดี สุวรรณทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง
เบอร์โทร 0 2104 3669 E-mail : supreedee.s@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร 0 2574 9308 E-mail : jantanat@ntplc.co.th
นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร 0 2574 9308 E-mail : jantanat@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
เบอร์โทร 0 2575 5214 E-mail : rungsunc@ntplc.co.th
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
เบอร์โทร 0 2575 5214 E-mail : rungsunc@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล
เบอร์โทร 0 2104 4552 E-mail : wongkot.v@ntplc.co.th
นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล
เบอร์โทร 0 2104 4552 E-mail : wongkot.v@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายสมยศ ธนพิรุณธร

นายสมยศ ธนพิรุณธร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1
เบอร์โทร 0 2104 3750 E-mail : somyot.t@ntplc.co.th
นายสมยศ ธนพิรุณธร

นายสมยศ ธนพิรุณธร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1
เบอร์โทร 0 2104 3750 E-mail : somyot.t@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายพัฒนา ณ สงขลา

นายพัฒนา ณ สงขลา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3
เบอร์โทร 0 2575 9338 E-mail : pattana.n@ntplc.co.th
นายพัฒนา ณ สงขลา

นายพัฒนา ณ สงขลา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3
เบอร์โทร 0 2575 9338 E-mail : pattana.n@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดาวเทียมและโครงข่าย
เบอร์โทร 0 2104 4012 E-mail : soraphong.s@ntplc.co.th
นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดาวเทียมและโครงข่าย
เบอร์โทร 0 2104 4012 E-mail : soraphong.s@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร 0 2104 4919 E-mail : seikson.m@ntplc.co.th
นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร 0 2104 4919 E-mail : seikson.m@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT และเทคโนโลยี
เบอร์โทร 0 2568 1914 , 0 2568 1915 E-mail : suraches@ntplc.co.th
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT และเทคโนโลยี
เบอร์โทร 0 2568 1914 , 0 2568 1915 E-mail : suraches@ntplc.co.th
อ่านเพิ่มเติม
นางชุติมา หาญเผชิญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางชุติมา หาญเผชิญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประธานกรรมการ
นางชุติมา หาญเผชิญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางชุติมา หาญเผชิญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

ประธานกรรมการ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

กรรมการ
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ประธานกรรมการ
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
การศึกษา
 • Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar) , Columbia University School of Law
 • Master of Laws, University of Bristol
 • Bachelor of Law, University of Bristol
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 197/2022 (Thai IOD)
 • นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส) สำนักงานกิจการยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ประธานกรรมการ
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.A.(Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 • ปริญญาโท LL.M.(Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ปี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • The Cullinan: the Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2665, TMA
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Decentralized Finance (DeFi) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Digital Marketing Strategy ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Open Banking and Virtual ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ESG – Environmental, Social, Governanceธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

กรรมการ
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

ประธานกรรมการ
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
 • การบริหารโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ (Project management and Feasibility of project) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ระบบการบริหารอย่างยั่งยืน (Sustainability management system - SMS) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการผลิตซีเมนต์ (Cement process industry) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารต้นทุนการผลิต (Production cost management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การป้องกันการสูญเสียจากการผลิต (Property loss prevention in production process) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพ & ความปลอดภัย (Environmental, Health and Safety management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • การปรับปรุงคุณภาพการผลิต (Continuous improvement program in production process) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน (Performance coaching) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการผลิต (Problem solving & Decision making in industrial) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

ประธานกรรมการ
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
 • การบริหารโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ (Project management and Feasibility of project) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ระบบการบริหารอย่างยั่งยืน (Sustainability management system - SMS) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการผลิตซีเมนต์ (Cement process industry) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารต้นทุนการผลิต (Production cost management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การป้องกันการสูญเสียจากการผลิต (Property loss prevention in production process) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพ & ความปลอดภัย (Environmental, Health and Safety management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • การปรับปรุงคุณภาพการผลิต (Continuous improvement program in production process) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน (Performance coaching) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการผลิต (Problem solving & Decision making in industrial) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
การศึกษา
 • Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar) , Columbia University School of Law
 • Master of Laws, University of Bristol
 • Bachelor of Law, University of Bristol
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 197/2022 (Thai IOD)
 • นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส) สำนักงานกิจการยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม
นางญาณี แสงศรีจันทร์

นางญาณี แสงศรีจันทร์

ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
นางญาณี แสงศรีจันทร์

นางญาณี แสงศรีจันทร์

ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
อ่านเพิ่มเติม
นายประมา ศาสตระรุจิ

นายประมา ศาสตระรุจิ

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
นายประมา ศาสตระรุจิ

นายประมา ศาสตระรุจิ

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ประธานกรรมการ
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

กรรมการ
ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

ประธานกรรมการ
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar) , Columbia University School of Law
 • Master of Laws, University of Bristol
 • Bachelor of Law, University of Bristol
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 197/2022 (Thai IOD)
 • นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส) สำนักงานกิจการยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม
นายปวโรจน์ พานิชปฐม

นายปวโรจน์ พานิชปฐม

กรรมการ
นายปวโรจน์ พานิชปฐม

นายปวโรจน์ พานิชปฐม

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

กรรมการ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นายวรพล ชินเพชร

นายวรพล ชินเพชร

กรรมการ
นายวรพล ชินเพชร

นายวรพล ชินเพชร

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง