กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยี สู้ภัย Covid -19 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรถพยาบาลเคลื่อนที่ ให้ทีมแพทย์


NT ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยี สู้ภัย Covid -19 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ร่วมสนับสนุนการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสื่อสารไร้สาย (my) สัญญาณ Wifi ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรถพยาบาลเคลื่อนที่ ให้ทีมแพทย์ และพยาบาลออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วย Covid -19 นอกพื้นที่ โดยส่งมอบใช้งานจำนวน 3 หน่วยงานประกอบด้วย

  1. ส่งมอบอุปกรณ์ my 3G Router สำหรับติดตั้งประจำรถพระราชทาน ให่แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด
  2. ส่งมอบ my 3G router แก่ โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 2 ชุด
  3. ส่งมอบ my 3G router แก่ โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 2 ชุด


แกลลอรี่