เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “5G” ทั้งหมด 28 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ทำไมเน็ตบ้าน ถึงยังจำเป็นสำหรับคุณ ในยุค 5G

ทำไมเน็ตบ้าน ถึงยังจำเป็นสำหรับคุณ ในยุค 5G
ข่าว

3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ จับมือนำเทคโนโลยี 5G ผสานการใช้พลังงานสะอาดผุดโปรเจ็กต์ Phuket Smart Mobility

3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ จับมือนำเทคโนโลยี 5G ผสานการใช้พลังงานสะอาดผุดโปรเจ็กต์ Phuket Smart Mobility
ข่าว

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz
ข่าว

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง
บทความ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566

รายได้จากการให้บริการ 148.48 ล้านบาท 4. แผนการให้บร ิการ 5G Retail (แผนการ Migrateลูกค้า 850 MHzไปยัง, -ธ.ค. 2566 1. ทาการทดสอบด้านเทคนิคในการเปิดให้บริการ/ Roaming 5G/4G 700 MHz และความพร้อม ของระบบ, MHz ด้วยการเปลี่ยนเป็น SIM Card my 700 MHz จานวน 26,591 เลขหมาย 5. แผนการให้บร ิการ 5G Solution ลูกค้า องค ์กร (แผนสร ้าง Platform 5G Connectivity) เป ้าหมาย สรรหาพันธมิตร/หรือลูกค้าท ี่มี ศักยภาพ, และยังเป็นการสร้างความมั่นใจใน 15.96 ลบ. 15.96 ลบ. 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566 - โครงการ 5Gได้รับการ อน
บทความ

รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส1ปี2567

โดยกำหนดให้ RTTมีค่า150 มิลล ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G (NSA และ SA ท ี่ไม่ใช, ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (SA ท ี่ใช ้คลื่นความถี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว ่าร ้อยละ 80 โดยกำหนดให้, เทคโนโลย ี 4G - ไม่น้อยกว ่าร ้อยละ 80 สำหร ับกรณ ี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G, เทคโนโลย ี 5G (ที่ไม่ใช ้คลื่นความถี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว ่าร ้อยละ 70 สำหร ับกรณ ี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G (ที่ใช ้คลื่นความถี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว ่าร ้อยละ 80 สำหร
บทความ

4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ

/ ป ญหาอ ุปสรรค % การด ําเนินงาน แผน ผล เป าหมาย แลวเสร ็จ 4 แผนการให บร ิการ 5G Retail, บริการ/Roaming 5G/4G 700 - ทดสอบ/เตรียมความพรอมดานเทคน ิคระบบ OTA เพ ื่อเตรียม Profile Sim จาก, ิการ 5G solution ลูกค าองค กร เป าหมายของแผน : สรรหา พ ันธมิตร/หรือลูกคาท ี่มีศักยภาพ, ื่อศึกษารูปแบบการใช  บริการ เน ื่องจาก 5G ความถ ี่ 26 GHz เป นบริการใหม ป ญหา/อ ุปสรรค ไมมี 16.00
บทความ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ื่องเทคโนโลยี ด านการส ื่อสารแบบไร สาย และโครงขายส ื่อ ส ัญญาณในระบบ 5G ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2567, เทคโนโลยี 5G - การบร ิหารจัดการโครงขาย 5G พร อมเยี่ยมชมการ ปฏิบัต ิงาน ณ ศ ูนยปฏิบัต ิการ NOC • ผ ู, เกี่ยวของกับเทคโนโลยีด านการส ื่อสารแบบไร สาย และโครงขายส ื่อส ัญญาณในระบบ 5G ในปจจุบันได มี ประส, สาย และโครงขายส ื่อส ัญญาณ ในระบบ 5G ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2567 ณ บมจ.โทรคมนาคมแหงชาต ิ สำนักงานแจง วัฒนะ • ร ับฟงบรรยายสร ุปเร ื ่อง - การประยุกต ใชเทคโนโลยี 5G - การบร ิหารจัดการโครงข
บทความ

รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ประจำไตรมาส 42566

เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 โดยกำาหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลล ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G (SA ที่ใช้คลื่นความถ ี่ 2600 MHz, upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 70 ส ำาหร ับกรณี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ใช
บทความ

NT QOS report mobile ไตรมาส 3 ปี 66

ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 โดยกำาหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลล ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G, - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G, ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี
บทความ

รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ประจำไตรมาส2ปี2566

เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 โดยกำาหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลล ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (SA, ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท, เทคโนโลยี 5G (ท ี่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป
บทความ

21 WEB report mobile aor ไตรมาส 1 ปี 66

็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 โดยกำาหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลล ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G (SA, ำาหร ับกรณี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล, 5G (ท ี่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2567-2571

ท้าให้มีโอกาสในการขยาย ตลาดและหารายได้เพิ่มขึน O34 : เทคโนโลยี 5G และดาวเทียม จะเป็นเทคโนโลยีอนาคต ในการให้บริการโครงสร้างพืนฐานด ิจิทัล เป็นโอกาสให้ NT ซึ่งมีความถี่รองรับ 5G และดาวเทียม สามารถเพิ่มรายได้, (ไม่รวมค่าติดตัง One-time Charge) - T3.1 : ด้าเนินธ ุรก ิจ 5G บรอดแบนด์และ ดาวเทียม - T3.2 : น้าเสนอ นว, - แผนการให้บริการ my บนโครงข ่าย 700 MHz - แผนการให ้บริการ 5G Solution สาหรับลูกค ้าองค์กร ประเด็นความยั่งยืน ปี
บทความ

O1 โครงสร้าง NT

สื่อสารไร้สาย 2 • ฝ่ายเทคโนโลยี 5G • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล • สถาบันวิชาการ, ิบัติการและบารุงรักษา สื่อสารไร้สาย 2 (ปป.2) • ฝ่ายเทคโนโลยี 5G (ทป.2) สายงานดิจิทัล (ด
บทความ

ผังโครงสร้าง ล่าสุด 1 พ.ค. 66

สื่อสารไร้สาย 2 • ฝ่ายเทคโนโลยี 5G • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล • สถาบันวิชาการ, ิบัติการและบารุงรักษา สื่อสารไร้สาย 2 (ปป.2) • ฝ่ายเทคโนโลยี 5G (ทป.2) สายงานดิจิทัล (ด
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

of 5G Mobile Network for non-Engineers 100 Fundamental of 5G-IoT Network for non-Engineers 27
บทความ

โครงสร้าง NT

• ฝ่ายวิศวกรรมการกาลัง • ฝ่ายปฏิบัติการและบารุงรักษา สื่อสารไร้สาย 2 • ฝ่ายเทคโนโลยี 5G
บทความ

โครงสร้าง NT Old

• ฝ่ายเทคโนโลย ี 5G • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบ ุคคล • สถาบ ันวิชาการ • ฝ่ายบริการทรัพยากรบ ุคคล
บทความ

แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

: ขั้นตอนการปฏิบ ัติงาน ระยะเวลาดําเนินการป 2565 น ้ําหนัก (%) ชื่อแผน : แผนการใหบริการ 5G ส ําหรับลูกค
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2567-2571

Analytics • บริการ 5G • บริการอ ินเตอรเน็ตบรอดแบนด  ลูกคา สรางความประท ับใจด วยบริการท
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

งานเทคโนโลยีเครือขาย 5G ไดอยางสมบ ูรณ แบบเพ ื่อใหการสื่อสารกระจายครอบคลุมทั่วท ุกพ ื้นท ี่ โดยเฉพาะพ, ใชงาน งายเพ ียงแคซ ื้อรห ัส > ล็อกอ ิน > สามารถใช งานไดทันท ี 4.3 บริการบนโครงขาย 5G (5G) และคล ื่นความถี่ 26 GHz การ ใหบริการโครงขาย 5G และนําคลื่นความถ ี่ 26 GHz มาพัฒนาใหมี
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

: พัฒนาธุรกิจใหม่ด้านการสื่อสารและ ดิจิทัล - T5.1: ดาเนินธุรกิจ 5G ร่วมกับพ ันธม ิตร - T5.2, 5G Solution ลูกค้าองค ์กร • แผนการให ้บริการ 5G Retail • แผนร่วมกับพันธม
บทความ

รายงานประจำปี 2565

และโอกาสในโลกดิจ ิทัล EVERYTHING IS POSSIBLE โครงขายโทรศ ัพทเคลื่อนที่ 5G บนคลื่น 700 MHz รวมกับพ, หลากหลายมิติ และโอกาสในโลกดิจ ิทัล EVERYTHING IS POSSIBLE โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 5G บนคลื่น 700 MHz, (ป็ระเทัศไทัย) จ ำ ก ั ด้ แลื่ะบร ิษัทั เด้อะ ไวิทั์สัเป็ซ้ จำกัด้ เป็ิด้ใช้งานเคร ่อขั่าย 5G Enterprise, �อยกระด้ับนิคมอุติสัาห้กรรมเขัติพื่ัฒนาพื่ิเศษ ภาคติะวิันออกด้ ้วิยเทัคโนโลื่ย ่ 5G ให้ ้เป็็นเม ่องอ
บทความ

รายงานประจาปี 2565

ื่อมโยงส ูหลากหลายมิต ิ และโอกาสในโลกดิจ ิทัล EVERYTHING IS POSSIBLE โครงขายโทรศ ัพทเคลื่อนที่ 5G, เคลื่อนที่ 5G บนคลื่น 700 MHz รวมกับพันธมิตรใหบริการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ รอยละ ขยายฐานลูกคาประมาณ, เป็ิด้ใช้งานเคร ่อขั่าย 5G Enterprise Private Network ทั่�โรงงานแห้่งแรก ขัองบริษัทั เด้ลื่ติ ้า อ่ เ ลื่ ค โ, เพื่่�อยกระด้ับนิคมอุติสัาห้กรรมเขัติพื่ัฒนาพื่ิเศษ ภาคติะวิันออกด้ ้วิยเทัคโนโลื่ย ่ 5G ให้
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

ําเน ินโครงการน ํารองเกษตรดิจ ิทัลดวยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนยฝกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย ร, องในการติดตั้งโครงขาย 5G เพื่อใชพัฒนาภาคเกษตรสูเกษตรดิจิทัลใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 4 รวมกับสถาบันสงเสร, บนโครงข�าย์แทน นอกจากน ี�ผู่้ให้้บร ิการย์ังมี ีภัาระอ้�น ๆ อาท ิ การลุ่งท ุนพื้ ัฒนาโครงข�าย์ 5G, 5G ในพื้้�นท ี�เมี้องศูนย์์กลุ่างเศรษัฐก ิจท ี�จะ ครอบคลุุ่มีร้อย์ลุ่ะ 80 ของป็ระชื่ากร แลุ่ะสามีารถี่เพื้ ิ�มีความีเร็วท ั�ง 5G แลุ่ะไฟเบอร ์อ ีกดำ ้วย์ โดำย์ 5G จะเป็ ็นต่ ัวเร �งให้ ้เก
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

ําเน ินโครงการน ํารองเกษตรดิจ ิทัลดวยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนยฝกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย ร, องในการติดตั้งโครงขาย 5G เพื่อใชพัฒนาภาคเกษตรสูเกษตรดิจิทัลใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 4 รวมกับสถาบันสงเสร, บนโครงข�าย์แทน นอกจากน ี�ผู่้ให้้บร ิการย์ังมี ีภัาระอ้�น ๆ อาท ิ การลุ่งท ุนพื้ ัฒนาโครงข�าย์ 5G, 5G ในพื้้�นท ี�เมี้องศูนย์์กลุ่างเศรษัฐก ิจท ี�จะ ครอบคลุุ่มีร้อย์ลุ่ะ 80 ของป็ระชื่ากร แลุ่ะสามีารถี่เพื้ ิ�มีความีเร็วท ั�ง 5G แลุ่ะไฟเบอร ์อ ีกดำ ้วย์ โดำย์ 5G จะเป็ ็นต่ ัวเร �งให้ ้เก

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง