เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Digital” ทั้งหมด 28 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

Digital Update

Digital Update
บทความ

Digital Update

Digital Update
ข่าว

NT จับมือ สกพอ. ต่อยอดเทคโนโลยี Digital Infrastructure พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EECd

NT จับมือ สกพอ. ต่อยอดเทคโนโลยี Digital Infrastructure พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EECd
ข่าว

NT จับมือ ไมโครซอฟท์ ชุบชีวิต โทรฯ บ้าน พลิกโฉมสู่ NT Digital Teams Phone รองรับการใช้งานภาครัฐ และ เอกชน ตั้งเป้า 5 พันล้าน

NT จับมือ ไมโครซอฟท์ ชุบชีวิต โทรฯ บ้าน พลิกโฉมสู่ NT Digital Teams Phone รองรับการใช้งานภาครัฐ และ เอกชน ตั้งเป้า 5 พันล้าน
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

ดิจิทัล : Data Analytic, Solution Design 2.1 สารวจกลุ่ม บุคลากรเป้าหมายที่ ปฏิบัติงานดาน digital, ที่ปฏิบัติงานด้าน digital, solution design และ data analytics สาย งาน ด. และ ผ. แล้วเสร็จ 2.2 พัฒนาบุคลากร เป้าหมายที่ ปฏิบัติงานดาน digital, solution design และ data analytics 30, หุ้นส่วนทางธุรกิจ ในยุค Digital จากการอบรม Digital Transformation in HR towards an Agile Organization 2, 404 กล ุ่ม CSR /CSV Total 404 กล ุ่ม Digital Awareness E-GOVERNMENT FORUM 1 การใช
บทความ

8.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

DigitalและSalesManagement) ปัญหา/อุปสรรค:ไม่ม ี แนวทางการแก้ไข:ไม่ม ี 1.8แผนเสร ิมสร
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

: ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิท ัล (Digital Transformation) S10 : บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ, ่อร้อยสายใต ้ดิน • แผนพ ัฒนา digital platform • แผนการให้บริการ Data Analytics แผน Northern ASEAN Digital Hub (CLM) • แผนพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • แผนพ ัฒนานวัตกรรมเช ิงพาณ ิชย์ • แผนการให้บริการ, ี่ขาดแคลน สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม • แผนปรับเปลี่ยนส ู่องค ์กรดิจิท ัล (Digital Transformation, ้คงอยู่กับ องค์กร การประยุกต์ใช้ Digital Technology เช่น AI, Data Analytics มาใช้ในการบร ิหาร
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2567-2571

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) มากยิ่งขึน, ัฒนาระบบบร ิหารจัดการภายในสู่การเป ็นองค์กร ดิจิทัลสมรรถนะส ูง ด้วย Digital Transformation Goal, ใน 3 สัดส่วนรายได้จากธุรก ิจ Digital & Innovation ไม่น ้อยกว ่า ร ้อยละ 13 EBIT จากการด้าเนินธุรก, ัฐเพื่อจัดเก ็บและว ิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ ่ (Big Data Analytic) ครบ 2 กระทรวง จัดท้า Digital, สัดส่วนรายได้จากธุรก ิจ Digital & Innovation ไม่น ้อยกว ่า ร ้อยละ 14 EBIT จากการด้าเนินธ ุรก ิจเอง
บทความ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566

. แผนการให้บร ิการ Digital Transformation กับ หน ่วยงานท้องถิ่น (น.) เป ้าหมาย มีลูกค้าจากการให้บริการ จานวน, 7,327,000 บาท 2. แผนการให้บร ิการ Digital Transformation กับหน่วยงานท้องถิ่น (ภน.) เป ้าหมาย, ล้านบาท 3. แผนการให้บร ิการ Digital Transformation กับหน่วยงานท้องถิ่น (ภก.) เป ้าหมาย
บทความ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

กับหน่วยงานท้องถิ่น สายงานขายและ ปฏิบัติการลูกค ้า 1 (น.) 1.1 ประชาสัมพ ันธ์บริการ Digital Platform และ, มุ่ง เป้านาเสนอบริการ Internet และ Digital Service เช่น Cyber Security, Cloud 670,126 บาท ไม่ม ี, ินเทอร์เน็ต และอ ุปกรณ์ สื่อสาร การเปลี่ยนจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital ปร ับปรุงระบบเคร ือข่าย
บทความ

แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อแผน : แผนพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ  Digital & ICT Solution สําหรับแตละภาคร ัฐและภาคอ ุตสาหกรรม 1, และเพิ่มมูลค าผล ิตภัณฑ ในกล ุม Digital Service เปาหมายของแผน : จัดท ํา Solution ส ําหรับกล ุ
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

. กลุ่มธุรกิจดิจิทัล (Digital) ให้บริการและพ ัฒนาผลิตภัณฑ ์ดิจิทัลและดิจิทัลโซลูชั่น, ิ่มความสะดวกในการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ สาหรับองค์กรยุคดิจิทัล ( Enterprise Digital eService : ขอใช้บริการ, Digital Platform 20 ล้านบาท 4. แผนการให ้บริการ Data Analytics 5. แผนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณ ิชย ์, . แผนปรับเปลี่ยนสู่องค ์กรดิจิทัล (Digital Transformation) แผนปฏิบัติ การ NT มีสถาปัตยกรรมองค์กร (EA, ัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (ด้าน Digital,Solution Design และ Data Analytics) ร้อยละ 10 5. การมีส่วนร่วมพ ัฒนา
บทความ

NT Business Continuity Management report

– Recovery Test ชื่อแผน : BCP Digital : รองร ับสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน ด้านด ิจ ิทัล (NT บางรัก) ซักซ ้อมเม ื่อว ันที่ 22 ม ิถุนายน 2566 (เวลา 09.30-12.00 น.) IRT-Digital ต ัวอย่างการซ ักซ้อม (Page 8
บทความ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข

272 กลุ่ม Digital 2,299 กลุ่ม ICT/IT 393 กลุ่ม Function (Finance, Management, Marketing & Sales
บทความ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567

ดาเนินการพัฒนาตาม IDP 35 2. พ ัฒนาด ้าน Digital Literacy ตาม หลักสูตรที่กาหนดสาหร ับกลุ่มเป้าหมาย 25 จานวนบุคลากร ภาพรวมที่ผ่านการ อบรมด้าน Digital Literacy 2.1 สารวจและพัฒนาบุคลากรเป้าหมายจาก ทุกสายงาน
บทความ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ศ ูนยโทรคมนาคมนนทบุร ี • ร ับฟงบรรยายสร ุปเร ื ่อง - เทคโนโลยี Cloud และระบบงาน Cloud Digital
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2567-2571

วางแผนและดำเนินงานรวมกับพันธม ิตร สำหรับการใหบริการ :- • บริการ Digital Service • บริการ Data
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

กลุมธุรกิจดิจ ิทัล (Digital Infrastructure & Service) 23 บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ, มในสังคม บมจ.โทรคมนาคมแห งชาติ เป นหนวยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ดวยบทบาทการ เปนผูให, ื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ตามเปาหมายการ พ ัฒนาประเทศอย างเป นร ูปธรรมสูประเทศไทย 4.0 สอดคล, (Digital Infrastructure and Service) รายงานการพ ัฒนาความยั่งยืน ประจําป 2565 9 บริการหล ักในแต, นของบร ิการ Digital เฉลี่ยไม ต่ํากวา 30% ภายในป 2569 Goal3: สัดสวนรายไดจากธุรก ิจใหมไม น
บทความ

รายงานประจำปี 2565

้อยกวิ่า 17% ภายในป็ี 2569 Goal 2: อัติราสั่วินกำไรขัั �นติ ้นขัองบร ิการ Digital เฉลื่่�ยไม่ติ�ำกวิ่า, Considerations for Digital Transformation” เพื่ ่�อให้ ้ ควิามร ู้เก่�ยวิกับไฮบริด้คลื่าวิด้ ์แลื่ะโซ้ลืู่ชัน, ์แลื่ะจอมอนิเติอร์ ติลื่อด้จน ให้้บร ิการวิิทัย ุคมนาคมเฉพื่าะก ิจระบบ Digital Trunk แลื่ะเทัคโนโลื่ย่ด้้าน, ) • ห้ลื่ักสัูติร Digital Transformation Strategy • ห้ลื่ักสัูติรน ักบริห้ารงานป็ระชาสััมพื่ันธ์, of the Digital Board รุ่นทั่� 1 สัำนักงานสั่งเสัริมเศรษฐกิจด้ ิจิทััลื่ร ่วิมกับ สัมาคมการจ ัด้การธ
บทความ

รายงานประจาปี 2565

Digital เฉลื่ ่�ยไม่ติ�ำกวิ่า 30% ภายในป็ี 2569 Goal 3: สััด้สั ่วินรายได้้จากธุรกิจให้ม่ไม่น้อยกวิ่า 1, ครั �งทั ่� 1 “Key Considerations for Digital Transformation” เพื่่�อให้ ้ ควิามรู้เก่, ์แลื่ะจอมอนิเติอร์ ติลื่อด้จน ให้้บร ิการวิิทัย ุคมนาคมเฉพื่าะก ิจระบบ Digital Trunk, (BEP) ร ุ่นทั่� 1 มูลื่นิธิสัถึาบันวิิจัยแลื่ะพื่ัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) • ห้ลื่ักสัูติร Digital, ง พื่ า ณ ิ ช ย ์ • ห้ ลื่ ั ก สั ู ติ ร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่นทั่� 1
บทความ

RAO ข้อเสนอการใช้โครงข่ายสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ WBA

(Digital Diagnostics Function) or DOM (Digital Optical Monitoring) 1.1.6 SFP+ MSA (Multi-Source Agreement
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

(Speech) 2.3 SIP-I version ITU-T92+ or better 3. Switching to Transmission 3.1 Digital Interface
บทความ

แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีปี2567–2571

Management : SCM) 5) การพ ัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) 6) การบริหารทุนมนุษย ์
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

(Digital Technology : DT) 6) การบริหารทุนมนุษย ์ (Human Capital Management : HCM) 7) การจ ั ดการความร ู
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

ิจ ิท ัลุ่โซลุ่ ูชื่ ัน ไดำ ้แก � บร ิการศ ูนย์ ์ข ้อมี ูลุ่ บร ิการคลุ่าวดำ ์ Digital Platform IoT, 2) ธุ ุรก ิจการ ให้ ้บร ิการดำ ้าน IT/Digital Services 3) ธุ ุรก ิจมี ีเดำ ีย์ 4) ธุ ุรก ิจบร ิการ, ิดำการเป็ลุ่ ี �ย์นแป็ลุ่ง Digital infrastructure แลุ่ะข ับเคลุ่้�อนการเต่ ิบโต่ทางเศรษัฐก ิจแลุ่ะ ส
บทความ

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

างดิจิทัลและบริการ (Digital Infrastructure & Service) โดยเนนการใหบริการและ พ ัฒนาผลิตภ ัณฑ ด ิจ ิท ัลและด ิจ ิท
บทความ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

างดิจิทัลและบริการ (Digital Infrastructure & Service) โดยเนนการใหบริการและ พ ัฒนาผลิตภ ัณฑ ด ิจ ิท ัลและด ิจ ิท
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

ิจ ิท ัลุ่โซลุ่ ูชื่ ัน ไดำ ้แก � บร ิการศ ูนย์ ์ข ้อมี ูลุ่ บร ิการคลุ่าวดำ ์ Digital Platform IoT, 2) ธุ ุรก ิจการ ให้ ้บร ิการดำ ้าน IT/Digital Services 3) ธุ ุรก ิจมี ีเดำ ีย์ 4) ธุ ุรก ิจบร ิการ, ิดำการเป็ลุ่ ี �ย์นแป็ลุ่ง Digital infrastructure แลุ่ะข ับเคลุ่้�อนการเต่ ิบโต่ทางเศรษัฐก ิจแลุ่ะ ส

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง