เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “NT Social Media” ทั้งหมด 9 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

6 ช่องทาง Social media ของ NT ที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น

6 ช่องทาง Social media ของ NT ที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น
บทความ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข

พนักงานเพ ื่อการจัดทา Content Marketing และ ป ั้นแบรนด์ปัง ดันยอดขายด้วย Social Media Marketing, ผลการดาเนินงาน - หลักสูตร VP-ADP (Vice President - Advanced Development Program) 1 รุ่น ผู้บริหาร NT เข้ารับ การอบรม จานวน 70 คน - หลักสูตร BDP (Business Development Program) 1 รุ่น ผู้บริหาร NT, ุปสรรค : ไม่ม ี ข้อเสนอแนะ : ไม่ม ี 8. กลุ่มหลักสูตรรองรับกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) / CSV (Corporate Shared Value) เป ้าหมายของแผน : โครงการเพาะพ ันธุ์ดี NT Youth Club
บทความ

คู่มือการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE, ไม่เป็นเรื ่องร้องเรียน ร้องเรียนผ่านช่องทาง  Contact Center 1888  Social Media  Email, ) แจ งร องเรียนผานชองทาง Social Media / Corporate Website Fax/Email ร ับทราบการแกไขปญหา, นขอม ูลประกอบการ ว ิเคราะหหาสาเหตุ 1100 ศ ูนย บร ิการลูกค า จดหมาย/Social Media/Corporate, จัดให้ม ี ดังนี้ ช่องทางการร ้องเร ียน สถานที่ วัน - เวลา 1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

www.ntplc.co.th/complaintform ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter, Center 1888  Social Media  Email : complaint@ntplc.co.th  จดหมายถงกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริ, ิการและบริการลูกคาศ ูนย ราชการ แจ งว ัฒนะ) แจ งร องเรียนผานชองทาง Social Media / Corporate, ิการลูกค า จดหมาย/Social Media/Corporate Website แจ งตรวจสอบ ค าบริการ สรางค ําร อง (Case, 1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social, มาตรฐาน ISO 26000 และแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ESG (Environmental, Social and Governance) เข, (มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ) : National Telecom Public Company Limited : NT Plc, ิจ บริษัท โทรคมนาคมแห งชาติ จ ําก ัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc, านเลขหมายและโทรศัพทระหวางประเทศท ี่เข าถึงได จากท ุกเลขหมายในโลก NT ม ีแนวทางในการด ําเน
บทความ

รายงานประจำปี 2565

Momentum คิดใหญ่ ก�าวไปข้ �างหน�า Trust พัึ�งพัา วางใจได� I “I AM NT, ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7 มกราคม 2564 เป็ ็นห้น ่วิยงานจ, �อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทัุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ 16,000,000,000.00 บาทั (ห้น่�งห้ม่, NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์ ใช ้ สั ำ ห้ ร ั บ อ ง ค ์ ก ร
บทความ

รายงานประจาปี 2565

NT” มุ่งเน้นการทัำงานร่วิมกันอย่างม่ป็ระสัิทัธิภาพื่ เพื่ ่�อสั่งเสัริมควิามเป็็นอันห้น่, บริษัทั โทัรคมนาคมแห้ ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7, Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทั ุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ, �ยวิกับไฮบริด้คลื่าวิด้ ์แลื่ะโซ้ลืู่ชัน NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์, อาคาร NT บางร ัก กร ุงเทัพื่ฯ ทั่�กองทั ุนพื่ัฒนา ด้ิจ ิทััลื่เพื่่�อเศรษฐกิจแลื่ะสัังคม สัำนักงาน
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

(สิบบาทถวน) อีเมล webmaster@ntplc.co.th สื่อสังคม NTPLC nt_plc @ntplc NTPLC @NT_plc NTplc 11
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

(สิบบาทถวน) อีเมล webmaster@ntplc.co.th สื่อสังคม NTPLC nt_plc @ntplc NTPLC @NT_plc NTplc 11

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง