เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Facebook NT” ทั้งหมด 9 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

2.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

ิต บมจ.โทรคมนาคมแห ่งชาติ NT1 และ NT2 พ ิจารณา แผนปี 2564 - สร ุปและ วิเคราะห ์ผล 4/20, ื่อดิจิทัลและข ้อม ูลลูกค้า (ทธ.) เผยแพร่ส ื่อใน Facebook และ Website NT, and Don’t • ขับเคลื่อนเคร ือข่าย NT Strong ส ู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส • CAC Declared หรือ NACC, . ติดตามและรายงานผลภายในเดือนส ิงหาคม 2564 100% NT ส ่งข ้อม ูลการประเม ินความเส ี่ยงการท ุจริตและ, เมษายน 2564 - ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนปี 2564 เมื่อวันท ี่ 26 ส ิงหาคม 2564 NT อย ู่ระดับ A หรือ
บทความ

คู่มือการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 5) E-mail, จัดให้ม ี ดังนี้ ช่องทางการร ้องเร ียน สถานที่ วัน - เวลา 1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center, และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888 สาหรับลูกค้าในโครงข่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888 โทรฟร ี ตลอด 24 ชม. (ภายในโครงข่ายของบริษัท) 3) Website www.ntplc.co.th/complaintform ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC, โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

ข้อม ูลทั่วไปของ NT 2 บทที่ 1 บทนา 4 1.1 ความเป็นมาของแผนพัฒนาความยั่งย ืนของ NT พ.ศ. 2566 4 1.2 แนวคิดและป ัจจัยนาเข้าการจัดทาแผนพ ัฒนาความยั่งยืน ของ NT พ.ศ. 2566 4 1.3 ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน 11 1.4 แผนวิสาหกิจ NT พ.ศ. 2566 - 2570 12 1.5 นโยบายที่เก ี่ยวข้อง 13 1.6, Summary) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากั ด (มหาชน) (NT) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขา สื่อสารในสังกัด, ัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย ในปัจจุบัน NT มีทิศทางพ
บทความ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567

NT , Facebook NT และช่องทางอ ื่นที่เหมาะสม เพื่อให ้ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง 6, ชิ้นได้แก่ 1) สื่อ มาตรฐานจริยธรรมหลัก NT 7 ประการ 2) สื่อ Do and Don’t 3) ขั้นตอน กระบวนการรับเร, ร้องเร ียนการฝ่าฝืนจร ิยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน NT • จัดกิจกรรม “ก้าวย่างอย่างยั่งยืนตามศาสตร์ พระราชา” เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 • ผู้บริหารระดับต้นและชมรม NT STRONG ร้อยละ 88 มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทาง จริยธรรม การแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและ ประโยชน์ส่วนตน บทบาทหน้าที่ของ NT
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

(มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ) : National Telecom Public Company Limited : NT Plc, ิจ บริษัท โทรคมนาคมแห งชาติ จ ําก ัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc, านเลขหมายและโทรศัพทระหวางประเทศท ี่เข าถึงได จากท ุกเลขหมายในโลก NT ม ีแนวทางในการด ําเน, ัน รายงานการพ ัฒนาความยั่งยืน ประจําป 2565 10 คานิยมหลัก (Core Value) คานิยมหล ักของ NT คือ “I AM NT” ม ุงเน นการทํางานรวมก ันอยางม ีประสิทธิภาพเพ ื่อสงเสร ิม ความเปนอ ันหนึ่งอ ันเด ียวก
บทความ

11.3 รายงานผล No Gift Policy

Facebook : NT PLC (ไฟล์แนบ ๔) 3.รายงานการรับของขว ัญและของกานัลตามนโยบาย No Gift Policy
บทความ

รายงานประจำปี 2565

�อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทัุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ 16,000,000,000.00 บาทั (ห้น่�งห้ม่, Momentum คิดใหญ่ ก�าวไปข้ �างหน�า Trust พัึ�งพัา วางใจได� I “I AM NT, ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7 มกราคม 2564 เป็ ็นห้น ่วิยงานจ, NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์ ใช ้ สั ำ ห้ ร ั บ อ ง ค ์ ก ร
บทความ

รายงานประจาปี 2565

อ่เมลื่ webmaster@ntplc.co.th สั่�อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทั ุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ, NT” มุ่งเน้นการทัำงานร่วิมกันอย่างม่ป็ระสัิทัธิภาพื่ เพื่ ่�อสั่งเสัริมควิามเป็็นอันห้น่, บริษัทั โทัรคมนาคมแห้ ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7, �ยวิกับไฮบริด้คลื่าวิด้ ์แลื่ะโซ้ลืู่ชัน NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง