เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “เอกสาร” ทั้งหมด 42 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ComplaintForm

: เอกสารที่ส่งมอบมีดังต, ับ) เอกสารหรือหลักฐานท ี่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหร ือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลักฐานแสดงการเปลี่ยนช ื่อสกุล (ถ้ามี) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดที่แสดงให้เห ็นถ ึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14, ้าให้ข้อความ เอกสาร หรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องตรงตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหายท
บทความ

16. พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด 2535 (ฉบับล่าสุด)

ในกรณ ีที่มีการส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียน ให ้ถือว่าค ําสั่ง คําเตือน หนังสือหรือ เอกสารนั้น ๆ, ) เอกสารเกี่ยวกับเร ื่องท ี่จะให้ที่ประช ุมจัดตั้งบริษัทพ ิจารณาให้สัตยาบันหรือ
บทความ

คู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รับชัน ปี 2567

ี่ที่ กาหนด ได้แก ่ ผู้จัดทา เอกสารประกอบคาขอ แบบรับรองและเปิดเผย ข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน, รวบรวมและจัดส่งเอกสาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก ่ เอกสารจากบ, ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน หกหม ื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ เอกสารแนบท้ายคำสั่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต ิ จำกัด
บทความ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริษัทดาเนินการตรวจสอบแก้ไข 6. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข ้องกับเรื่องร้องเรียน และมีความจาเป็นสาหรับใช, ือคาขอที่สมเหตุสมผลที่ต้องการให้บริษ ัทดาเนินการตรวจสอบแก ้ไข 5.6 เอกสารหลักฐานอ ื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ร้องเรียน
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอฯ หมายเลข 2 2.3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะดาเนินการให้บริการโครงสร้างพ, 5 10 เอกสารแนบท ้ายข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ ื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หมายเลข 1 สถานที่ท, . พ ื้นที่ อาคาร และส ิ่งปลูกสร้าง 4. ระบบจ่ายไฟฟ ้า 11 เอกสารท้ายข ้อเสนอการใช้โครงสร้างพ, บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 3.5 ใช้หม้อแปลงไฟฟ ้าร ่วม 13 เอกสารแนบท ้ายข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เป็นไปตาม เอกสารแนบท้ายข้อเสนอฯ หมายเลข 2 2.3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะดาเนินการให้บริการโครงสร้างพ, บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอฯ หมายเลข 5 10 เอกสารแนบท ้ายข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ, . ระบบจ่ายไฟฟ ้า 5. ถนน 11 เอกสารท้ายข ้อเสนอการใช้โครงสร้างพ ื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หมายเลข 2, ่วม 13 เอกสารแนบท ้ายข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ ื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หมายเลข 3 อ
บทความ

คำขอใช้บริการสัญญาใช้บริการNTMobile(ฉบับวันที่18สิงหาคม2565)

เอกสารหลักฐานซึ่งเปนขอมูลในการลงทะเบียนผูใชบริการและการพิสูจนและยืนยันตัวบุคคลของผูใชบริการ ผูให, เอกสารปลอมในการขอใชบริการ หรือกรณีที่ผูใหบริการมีเหตุที่จำเปนตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบที่ใชในการให, เลขทะเบียนน ิติบุคคล / เลขประจําตัวผูเสียภาษี (TAX ID No.) 0 1075 64000 01 4 เอกสารเพ ิ่มเต ิม
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 1, 2 และ 3 1.3, ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 10 จาก 44 เอกสารแนบท้ายข, (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 16 จาก 44 เอกสารแนบท้ายข ้อเสนอหมายเลข 2, ข้อเสนอการเช ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 29 จาก 44 เอกสารแนบท้ายข, เอกสารแนบท ้ายข ้อเสนอหมายเลข 5 อ ัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกอ ื่น
บทความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ ปี พ.ศ. 2566

เอกสารตามคาสั่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ที่ รพ.๑/๒๕๖๔ เรื่อง วิธี
บทความ

18. พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน 2560

เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวก ับก ิจการ เพิ่มเต ิมภายในระยะเวลาที่ก ําหนดได้ งบการเงิน รายงาน ข้อมูล บ ัญชี เอกสาร หรือคําช, ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูล บ ัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น อ ันเกี่ยวก ับก ิจการ สินทรัพย์, ในกรณีที่ ธปท. เห็นว ่างบ การเงิน รายงาน ข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือคําช, และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจ ส่งสําเนาหรือแสดงข้อมูล บ ัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (๒, พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว ่าผู้ตรวจการจะรักษาทรัพย์สินหรือ เอกสารนั้ นไว ้ เอง หรื
บทความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต้องการทางโทรศัพท์ มากกว่า ๕ โรงแรม แต่ ได้รับใบเสนอราคาเพ ียง ๒ ราย จึงจัดทา เอกสารตามคาสั่งบริษัท
บทความ

1.นโยบายGRC

สิ่งที่ส่งมาด ้วย 2 เอกสารแนบ 2 1 ขั้นตอนการนา GRC Policy ไปสู่การปฏิบัติ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ, เอกสารแนบ 3 2 ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ อ ้างอิง 2. บรรลุว ัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กาหนด
บทความ

49.พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539

ส่วนรายงานและ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก ับการนั้นให้ศาลเก ็บรักษาไว้ มาตรา ๒๙ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน, เอกสารแทนก็ได้ ถ ้าคู่ความไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามวรรคสอง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารจะ
บทความ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 174 อัตรา

 - 1 - เอกสารแนบ ๑ ขอรหัสสอบคุณวุฒิ / สาขาวิชาปฏิบัติงานส ังกัดงานที่ผิดชอบ จ, testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม ือการใช งานระบบ / Software Requirement Specification: SRS, . มีประสบการณการจัดท ํา testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม ือการใช งานระบบ / Software, ) ๓. มีประสบการณการจัดท ํา testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม ือการใช งานระบบ / Software, Server, Oracle หรือ MySql) ๓. มีประสบการณการจัดท ํา testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม
บทความ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คาอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)……………………………………….68 เอกสารอ ้างอ ิง……………………………………………………………………………………………………………………….. 69
บทความ

44.พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ราชพ ัสดุนั้น รวมทั้งรายการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์ ให้แก่กรมธนารักษ์โดยเร็ว เพ
บทความ

4.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ทั้งรูปแบบ เอกสาร PDF, Word 4.จัดทำหนังสือรับทราบและขอความร่วมมือจาก, และมีกระบวนการรับ ฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ทั้งรูปแบบ เอกสาร PDF, Word รวมถึงจัดทำบันท ึกลงนาม, ๒.ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของ เอกสารของผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้า เสนอราคา
บทความ

43.พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

ขาย จำหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี หรือ เอกสาร
บทความ

56.หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฎิบัติ

เอกสารที่ผ ู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
บทความ

9. พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558

็นกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) (๔) การต ิดต ่อลูกหนี้โดยไปรษณียบ ัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร, แสดงข้อมูล หรือส่งสมุดบ ัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือสิ่งอื่น อ ันเกี่ยวก ับก ิจการสินทรัพย์
บทความ

1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ัทดำเนินการตรวจสอบแก $ไข 5.6 เอกสารหลักฐานอ ื่นท ี่เก ี่ยวข $องก ับเรื่องร$องเรียน และม ีความจำเป
บทความ

53.พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

ุคคลใดมาให้ถ้อยค ํา แจ้งข้อเท็จจร ิงหร ือทําค ําชี้แจงเป ็นหนังสือ หร ือให้ส่งบ ัญชี ทะเบียน เอกสาร หร, ้อเท็จจร ิ ง หร ือเร ียกบ ัญชี ทะเบียน เอกสาร หร ื อ พยานหล ักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรก ิจ หร ือจากบ, ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องม ี หมายค ้น เว้นแต่ม ีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค ้นมาได้ เอกสารหร
บทความ

1.1ประกาศกสทชเรื่องกระบวนการรับและพิจารณา

) เอกสารหลักฐานที่เก ี่ยวข้องก ับเร ื่องร ้องเรียน (ถ้าม ี) เช่น สัญญาให้บร ิการโทรคมนาคม ใบเร ียกเก ็บค
บทความ

2.ประกาศกสทชเรื่องกระบวนการรับและพิจารณา

) เอกสารหลักฐานที่เก ี่ยวข้องก ับเร ื่องร ้องเรียน (ถ้าม ี) เช่น สัญญาให้บร ิการโทรคมนาคม ใบเร ียกเก ็บค
บทความ

45.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารฯ พ.ศ.2540

เอกสารประวัติศาสตร _________ มาตรา ๒๖ ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐไมประสงค, บุคคลใดมาให  ถ อยค ําหร ือให ส งว ัตถ ุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได มาตรา ๓๓
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

 มกราคม 2566 แผนพัฒนาความยั งย ืน ป 2566 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เอกสารใช ้ส ําหร ับปฏ ิบ ัต ิงานภายในบร ิษ ัท ห ้ามน ําไปเผยแพร ่ภายนอกก ่อนได ้ร ับอน ุญาต แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) 0 สารบ ัญ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 1 ข้อม ูลทั่วไปของ NT 2 บทที่ 1 บทนา 4 1.1 ความเป็นมาของแผนพัฒนาความยั่งย ืนของ NT พ.ศ. 2566 4 1.2 แนวคิดและป ัจจัยนาเข้าการจัดทาแผนพ ัฒนาความยั่งยืน ของ NT พ.ศ. 2566 4 1.3
บทความ

คู่มือการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก ับเร ื่องร ้องเร ียน (ถ ้าม ี) เช่น สัญญาให้บริการ ใบเร ียกเก ็บค่าใช้ บริการ
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

รองรับวิดีโอที่มีความละเอ ียดสูง สามารถแชรเอกสารและเดสก ท็อปเพื่อใหเห็น ภาพหรือข อม ูลการประชุมได
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

้ใช้ถ้อยคาท ี่สุภาพ (5) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก ับเร ื่องร ้องเร ียน (ถ ้าม ี) เช่น สัญญาให้บริการ
บทความ

34. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561

ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของ หน่วยรับงบประมาณได้ มาตรา ๒๒ ให, เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่า
บทความ

55.พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562

(๒) มีหนังสือขอข้อมูล เอกสาร หรือสาเนาข้อมูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
บทความ

13. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 2542 (ฉบับล่าสุด)

ื่อตรวจสอบ ค น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยDสิน หรือ พยานหลักฐานอ ื่นใดซ ึ่งเก ี่ยวข องก ับเรื่องท ี่ไต
บทความ

38. พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนฯ พ.ศ.2499

เปลี่ยนแปลง ต ัดทอน หรือปลอม บ ัญชี เอกสาร หรือ หลักประกันของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือที่เกี่ยวก
บทความ

11. พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 (ฉบับล่าสุด)

/ฝKายบริหารเป 3นสมาชิกสหภาพแรงงาน มาตรา ๕๒ สมาชิกของสหภาพแรงงานม ีสิทธิขอตรวจสอบทะเบ ียนสมาชิก เอกสาร

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง