เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “ประสิทธิภาพ” ทั้งหมด 23 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

1.นโยบายGRC

ประสิทธิภาพในการเฝ ้าระวัง ความเสี่ยง (Risk Profile) และ ปกป้องคุณค่าขององค ์กร (Value, ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี โดยใช้หลักการ Risk base audit - Enterprise, และสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ เฝ้าระว ัง ความเสี่ยง (Risk Profile) และ ปกป้องคุณค่าของ องค์กร (Value) 1
บทความ

O35 รายงานผลการดำเนินการ (7) กลไกและมาตรการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

แผนเพ ิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการเร ื่อง ร ้องเร ียน 1. พัฒนาช ่องทางรับเรื่องร้องเรียนท ี่ เข้าถึงง
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท ี่ยั่งยืน (BCG) SO5: บริหารต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ SO6, ประสิทธิภาพการดาเนินงานหน ่วยงานภาครัฐ S3 : ให ้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แก่ผู้ประกอบการ ด้วยคุณภาพ, : ลดค่าใช้จ่ายในการ ดาเนินงาน S9 : จัดการองค์กรเพื่อเพ ิ่ม ประสิทธิภาพและความคล ่องตัว T9.1, ประสิทธิภาพ • Employee Insights ศึกษาและ ทาความเข ้าใจพนักงานอย่าง แท ้จริง เช่น แรงจูงใจที่ทาให ้
บทความ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ื่อให้การบริหารจัดการการดาเนินงานของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างการดาเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส ู่การเป็นองค ์กรที่ม ีการกาก ับดูแลที่ดี 3, ื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้พ ัฒนาครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสามารถเพ ิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารความเส, ัญด้อย ประสิทธิภาพลง แต่ ควบคุมขอบเขตความ เส ียหายได้ เก ิดเหตุร้ายแรงต่อ ระบบสาค ัญที่มีความ
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

ประสิทธิภาพส ูงส ุดในการให บริการในดานตาง ๆ ต อสังคมทั้ง ภาคร ัฐและเอกชน โดยเฉพาะประชาชนในพ ื้นที่ที่ห, Intelligence ประสิทธิภาพการป องก ันภัยคุกคามอยูในระดับสูงสุด 5.7 บริการดานการรักษาความปลอดภัยดวยกล
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

และการเป็นคณะกรรมการ ช ุดย่อย กรรมการเข้าอบรมตามที่กาหนดในแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการกากับดูแลกิจการ ปี 2566 1.2, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอ ียดดังนี้ SIPOC Model กระบวนการจัดทาแผนแม
บทความ

1.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ

ําถามจํานวน 15 ข อ ตัวช ี้ว ัด คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 3, ันการท ุจริต 100 3) ค ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 5) การปรับปรุงการท ํางาน, องกันการทุจริตในหนวยงานใหมี ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

- โครงสร้างองค์กรที่ช่วยลดความซ้าซ้อนของการทางาน ลดต้นทุนการดาเนิ นงาน และเพ ิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน 3, ้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมก ันอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ
บทความ

13.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั

จัดอบรมการสืบสวน สอบสวน และการดาเนินการทางวิน ัยที่มี ประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค ์ให ้ สายงาน ก ม ศปท และ
บทความ

15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 3) การปรับปรุงการท ํางาน 90.24, ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 5) การปรับปรุงการท ํางาน 90.24 6) การปฏิบัติหน
บทความ

15.2_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ตัวช ี้ว ัด คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 3, 100 3) ค ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 5) การปรับปรุงการท ํางาน 90.24
บทความ

1.O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

ี้ว ัด คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 3) การปรับปรุงการท ํางาน, ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 5) การปรับปรุงการท ํางาน 95.75 6
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2567-2571

์กรปัจจุบันยังมีสายงานท้าหน ้าที่และมีผลิตภัณฑ์ซ้าซ้อนกัน ท้าให้การด้าเนินงานขาด ประสิทธิภาพ
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

) ทาการเช ื่อมโยงฐานข้อมูล บุคลากรเพื่อให้การบริหาร จัดการข้อมูลบุคคลมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
บทความ

53.พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

ประสิทธิภาพของสํานักงาน และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และไม ่สามารถหาเงินจากแหล ่งอื่นได้ ร ัฐพึงจัดสรรเง
บทความ

24. พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก 2561

ประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐก ิจพ ิเศษภาคตะว ันออก ลงว ันที ่ ๒๖ พฤษภาคม พ ุทธศักราช ๒๕๖๐ (๓
บทความ

คู่มือการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ชัดเจน และมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

ตอบข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้กับผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ชัดเจน และมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง