กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

ประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)การขอซื้อเอกสารข้อกำหนด
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารข้อกำหนด (จัดทำบันทึกลงในแผ่น CD) ในราคาชุดละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564)(วันทำการ) เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยจะจำหน่ายรายละ 1 ชุด เท่านั้น
กำหนดการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะและส่วนบริการลูกค้าจังหวัดขอนแก่น (Video Conference)
กำหนดการเยี่ยมชมพื้นที่เช่า
ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานที่เช่าที่ดินจังหวัดขอนแก่น
กำหนดยื่นซองข้อเสนอ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคาร 10 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!