กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)


เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ