เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “เทคนิค” ทั้งหมด 10 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

12.2 การเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปร

1. จัดทาข้อกาหนดเอื้อประโยชน์ทาง เทคนิคหรืออื่น ๆ กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง 2. จัดทาราคาให, ีความชานาญและความรู้ทาง เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ 220 4 2 ÿายงาน แผนงานจัดหา ระดับความเÿี่ยง การทุจร ิต (Risk, ่างข้อกาหนดคุณÿมบัต ิทาง เทคนิค (TOR) มีความเป ็น กลางไม่ชี้เฉพาะ เจาะจง จนเกินไป และทานโยบาย ปกปิด TOR
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

เทคนิคการรับมือลูกค้าร้องเรียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ 44 เทคนิคการรับมือและจัดการลูกค้าร้องเรียน ผ ่าน Call Center 16, การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographic) 51 ความรู้เกี่ยวกับ AI สาหรับบุคลากรภาครัฐ 1 เทคนิคการสร้างและนาเสนอข้อมูล, ้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม KM เทคนิคการปรับปรุงว ิธีการทางาน (Job Methods and Process Improvement) 42, จิตวิทยาในการควบคุมอารมณ์สาหรับการปฏิบัติงาน Call Center 16 เทคนิคการทาตลาด ปี 2566 153 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด
บทความ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566

OCS/OM 2. ทาการทดสอบและเตรียมความพร้อมด้าน เทคนิคระบบ OTA เพื่อเตรียม Profile SIM 3,734.50 ลบ
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

. โทรคมนาคมแĀ่งชาติ ทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานใĀม่ เพ ื่อกาĀนดค่าทาง เทคนิคที่เĀมาะÿมในการใช้โครงข่ายฯ
บทความ

4.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สถานการณ์ปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน อยู่ในระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทาง เทคนิค (TOR) 3 2, เทคนิค (TOR) ปัญหา อุปสรรค …………………………………-……………………………………………… ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
บทความ

8. พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หน่วยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และ
บทความ

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการ ประเมินมูลคา ที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชข
บทความ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการ ประเมินมูลคา ที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชข

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง