กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

“ดีป้า”หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตฯท่องเที่ยว-พัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลัง พร้อมการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาฯ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) โดย ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาฯ

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งานหรือสร้างโซลูชั่นใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางในการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวให้ก้าวข้ามผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน” นายชัยวุฒิ กล่าว

นอกจากนี้ยังได้ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะ ระหว่าง ดีป้า และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (เอ็นที) โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ และ ดีป้า กับ บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์

นายณัฐพล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่ดำเนินการร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับทักษะแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง มีแบบแผน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดทำแผนการให้บริการเมืองอัจฉริยะ และนวัตกรรมดิจิทัลในระบบข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อบริหารจัดการระบบบริการเมืองอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

ส่วนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับ มาสเตอร์การ์ด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผ่านกลไกการประชาสัมพันธ์ การร่วมศึกษา และการดำเนินงานโครงการนำร่องด้านการพัฒนาและสนับสนุนเมืองอัจฉริยะและบริการเมืองอัจฉริยะ ต่อยอดเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ผ่านการร่วมศึกษา สร้างสรรค์ และลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP) ของบริการเมืองอัจฉริยะ

“การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหาร


แกลลอรี่