กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมพิธีแสดงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)ประจำหมู่บ้าน ระหว่าง ดีอีเอส กับ พม.


11-12 มี.ค.65 ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กทม. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และ น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดดีอีเอส ร่วมเป็นประธานพิธีแสดงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)ประจำหมู่บ้าน ระหว่าง ดีอีเอส กับ พม. มี น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) เข้าร่วมงาน

ปี 2565 ดีอีเอส ร่วมกับ พม. ขยายเครือข่าย อสด. โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถและจิตอาสา มาพัฒนาเติมความรู้ให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็น อสด.ประจำหมู่บ้าน โดย มอบให้ เอ็นที จัดอบรมให้กับ อสด.เพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ลดความตื่นตระหนกจากข่าวปลอม และลดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่ถูกต้องให้กับประชาชน เกิดการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ อสด. ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ มีเป้าหมายขยายผลให้มี อสด.ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ


แกลลอรี่