กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ขอเรียนให้ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ในการให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ


NT ขอเรียนให้ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อระบบและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ในการให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ