กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตอกย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


25 ม.ค.65 ที่เอ็นที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้มและนายสมยศ สุนทรวิภาต ผู้สังเกตการณ์จากคณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต(ค.ป.ท.)ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการการจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ในกิจการของเอ็นที มีนายสุปรีดี สุวรรณทัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง และรักษาการแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท) กรมบัญชีกลาง ได้คัดเลือกโครงการการจัดหารถยนต์เช่าฯ ของเอ็นที จำนวน 14 ประเภท รวม 2,941 คัน วงเงินกว่า 2,600ล้านบาท ให้มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อการบริหารจัดการโครงการมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย เอ็นที มีเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดต่อไป


แกลลอรี่