คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารไร้สาย 1

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายลูกค้าองค์กร

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารไร้สาย 2

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานดิจิทัล
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มปฏิบัติการ
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานดาวเทียมและโครงข่าย

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย
สายงานสื่อสารไร้สาย 1
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ