กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. อนุญาโตตุลการฯ พ.ศ.2545
พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ.2483
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ พ.ศ.2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าสารฯ พ.ศ.2540
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ส. 2542
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539
พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พ.ศ.2539
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฎิบัติ