กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 2562
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561
พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ 2563
พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก 2561
พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562
พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยนวัตกรรม 2562
พ.ร.บ. วินัยการงินการคลังของรัฐ 2561
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
พ.ร.บ. ภาษีป้าย 2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรํฐ 2502 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 2520(ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนฯ พ.ศ.2499
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ พ.ศ.2534